Một số tình năng nổi bật của Mẫu web giáo dục, trung tâm